Menu

Żołnierze Wyklęci

Zapomniani Bohaterowie

Po "Burzy"

Symbolem stało się między innymi dokonane w Skrobowie 27 lipca na polecenie sowieckich władz wojskowych rozbrojenie żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i osadzenie ich w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym na Majdanku, przekształconym w obóz filtracyjny NKWD. Rozpoczął się okres represji wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego, prowadzonych głównie przez NKWD. Wielu żołnierzy zostało wywiezionych do łagrów w głąb ZSRR.

Taki kierunek działań został znacznie zaostrzony w październiku 1944 r. To z tego okresu pochodzi słynny dekret o ochronie państwa, na podstawie którego groziła kara śmierci z wszystkich jedenastu artykułów, w tym za posiadanie radioodbiornika bez zezwolenia. Postępowania sądowe często nie respektowały podstawowego prawa oskarżonego, prawa do rzetelnej obrony, a wyroki, w tym wyroki śmierci, zasądzane były przez doraźne sądy wojskowe.

Nowa władza całkowicie opierała się „na bagnetach” Armii Czerwonej, której liczebność szacuje się w tym czasie na terenie Polski Lubelskiej na ok. 2 500 000 żołnierzy. Na podstawie zawartego 26 lipca porozumienia PKWN oddawał obywateli polskich pod jurysdykcję wojskowych władz sowieckich.

Swobodnie działały tu sowieckie organy bezpieczeństwa oraz kontrwywiad. Nad wszystkim czuwał pełnomocnik sowieckiego dowództwa gen. Nikołaj Bułganin. Jednocześnie jeszcze w sierpniu 1944 r. został wydany dekret o ustanowieniu Milicji Obywatelskiej oraz dekret o mobilizacji do utworzonego z połączenia Armii Berlinga i Armii Ludowej Wojska Polskiego. Obie struktury były kierowane także do zwalczania oporu wobec PKWN.

Obóz koncentracyjny na Majdanku, lipiec 1944 r.
Żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK oraz Okręgu Lublin AK internowani w obozie filtracyjnym NKWD na Majdanku, powstałym na podstawie infrastruktury niemieckiego obozu koncentracyjnego
Uroczysko Baran w gminie Kąkolewnica Wschodnia (lubelskie) – na przełomie lat 1944/1945. Miejsce straceń ofiar Informacji Wojskowej i sądu II Armii WP gen. Karola Świerczewskiego